Reklamační řád

Článek 1

Obecná ustanovení

Reklamační řád prodejny ARMADIO, provozovna ARMADIO Elišky Krasnohorske 6, Praha 1 – Josefov PSČ 11000, www.armadio.cz (podnikatel Edita Holeček) se sídlem Štěpánská 55, Praha 1, psč 11000, IČ 61841820. Reklamační postupy, jsou v souladu s příslušnými stanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Tento reklamační řád je platný od 1.6.2013 a je k dispozici v provozovně prodávajícího na adrese Elišky Krasnohorske 6, Praha 1 – Josefov PSČ 11000, a jako dokument na internetových stránkách prodávajícího www.armadio.cz.

Kupující je povinen seznámit se s tímto reklamačním řádem a všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího ještě před objednáním (zakoupením) zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem.

 

Článek 2

Záruka

U věcí použitých nepřichází na straně prodávajícího zásadně v úvahu vznik odpovědnosti za vady, které se vyskytnou dodatečně po převzetí věci. Pro případ prodeje použitého zboží tedy není zákonem stanovená záruční doba,a pokud prodávající kupujícímu záruku neposkytne ( smluvně, jednostranným projevem vůle), odpovídá prodávající pouze za vady, které měla věc v době jejího převzetí kupujícím.

 

Článek 3

Místo a doba pro uplatnění reklamace

1 / 3

ARMADIO  reklamační řád prodejny.

Místem pro uplatnění reklamace písemnou formou nebo osobně je provozovna prodávajícího ARMADIO Elišky Krasnohorske 6, Praha 1 – Josefov PSČ 11000

Reklamace může být dále uplatněna elektronickou formou na adrese Info@armadio.cz. Vyskytne-li se u nového zakoupeného zboží v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

 

Článek 4

Lhůty pro rozhodnutí o reklamaci a pro vyřízení reklamace

Uplatní-li zákazník právo z odpovědnosti za vady prodaného zboží řádným způsobem (reklamace), prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Nákup reklamovaného zboží prokazuje kupující dokladem o koupi.

Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. V případě, že reklamace nebyla vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy. Prodávající nebo jím pověřený pracovník je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil, o způsobu řešení reklamace, jakož i o provedení případné opravy a o době jejího trvání.

 

Článek 5

Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že zboží má jakost a užitné vlastnosti prodávajícím popisované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro tento druh zboží obvyklé. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. O případy, kdy to odporuje povaze zboží, se jedná zejména u změny vlastností zboží v důsledku přirozené změny materiálu či v důsledkuopotřebení zboží. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, je

2 / 3

ARMADIO  reklamační řád prodejny.

prodávající povinen bez zbytečného odkladu a bezplatně uvést zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího, buď opravou zboží, nebo jeho výměnou (lze vyměnit za jakékoliv zboží). Není-li to možné, může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

Článek 6

Způsoby vyřízení reklamace

Postup v případě nové věciJde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a

kvalita zboží. V případě provedení opravy na vadné věci dohodne prodávající termín vyzvednutí opravené věci kupujícím, pokud se nedohodnou jinak (např. na odeslání poštou). Není-li to vzhledem k povaze odstranitelné vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci (lze vyměnit za jakékoliv zboží), nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti.

Není-li výměna možná, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. Jakmile kupující uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, například právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s vedoucím provozovny jinak. Postup v případě použité věci

Má-li věc použitá vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující právo na přiměřenou slevu. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.