Obchodní podmínky

Článek 1
Obecná ustanovení

Obchodní podmínky podnikatele Edita Holeček IČ 61841820, se sídlem Štěpánská 55, Praha 1, 110 00 s provozovnou ARMADIO Elišky Krásnohorské 6, Praha 1 – Josefov, PSČ 11000 9 ., (dále jen „prodávající“)upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese armadio.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Článek 2
Uzavření kupní smlouvy

Internetový obchod zobrazuje zboží nabízené prodávajícím k prodeji, a to včetně cen. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na internetových stránkách www.armadio.cz Ustanovení článku 2 všakne omezuje možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu v provozovně prodávajícího. Všechny nabídky prodeje zboží umístěné v internetovém obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář (dále jen „objednávka“). Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem prodávajícího a že s nimi souhlasí. Prodávající automaticky po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího v objednávce.
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu v případě, že zboží již bylo objednáno jiným kupujícím nebo bylo zakoupeno v provozovně prodávajícího a informace v internetovém obchodě ještě nebyly aktualizovány; nebo s osobami, které dříve porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

Článek 3
Dodací a platební podmínky

Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy (poštovné a balné) může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 1. na dobírku při převzetí zboží od zvoleného dopravce
 2. v hotovosti v případě zvolení osobního vyzvednutí zboží v provozovně Armadio na Elišky Krásnohorské 6, Praha 1
 3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 9492949001/5500 IBAN: CZ5755000000009492949001 SWIFT: RZBCCZPP
 4. okamžitá platba kartou
 5. rychlým bankovním převodem

 

Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.  
V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen při hrazení kupní ceny zboží uvést variabilní symbol platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
Zboží bude prodávajícím odesláno až po zaplacení ceny zboží včetně poštovného.

Prodávající kupujícímu nabízí tyto způsoby dodání

 1.  přepravcem Zásilkovna na výdejní místo
 2. přepravcem Zásilkovna na adresu kupujícího
 3. osobní odběr na prodejně Armadio

 

Článek 4
Převzetí zboží

Kupující je povinen překontrolovat stav zásilky při převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je kupující za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození je nutné s dopravcem sepsat protokol.
Podpisem dodacího listu při přebírání zboží kupující stvrzuje, že zboží bylo doručeno nepoškozené. Na reklamace poškození zboží po podpisu dodacího listu proto nemůže být později brán zřetel s ohledem na přepravní podmínky smluvního přepravce.

Článek 5
Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující – spotřebitel má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno do 14 dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího, info@armadio.cz .
Odstoupením od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, nenošené, kompletní, neopotřebené a opatřené bezpečnostní visačkou značky Armadio tak, jak bylo kupujícímu doručeno.

Zboží lze vrátit  prostřednictvím Zásilkovny na pobočku Směnárna, Břehová 202/4, 110 00 Praha, Josefov, nebo na adresu naší prodejny Elišky Krásnohorské 6, Praha 1, 110 00 ,vámi zvoleným jiným dopravcem. K zásilce přiložte formulář ,, Odstoupení od smlouvy", který je dostupný ke stažení na našich stránkách .

 V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající pouze částku zahrnující kupní cenu bez nákladů na dopravu kupujícímu nejpozději do 14 dnů od doručení o odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím; ne však dříve než bylo zboží kupujícím prodávajícímu vráceno, či prokazatelně potvrzeno jeho odeslání zpět na adresu prodávajícího. 

V případě nevyzvednutí zásilky na dobírku kupujícím od přepravce a následného vrácení zboží prodávajícímu ,vzniká kupujícímu povinnost uhradit poštovné v plné výši na účet prodávajícího. Tento má nárok připočítat poštovné z nevyzvednuté zásilky kupujícímu při jeho další objednávce. 

Upozornění: Téměř veškeré zaslané zboží je opatřeno bezpečnostní visačkou značky Armadio. V případě jejího poškození či odstranění, nebude možné zboží vyměnit ani vrátit. 

Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy podle předchozích odstavců tohoto článku obchodních podmínek, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno či opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé.

Článek 6
Záruka originality zboží a záruka na zboží

Veškeré zboží vystavené v provozovně a v internetovém obchodě prodávajícího je použité, pouze v případě označení "nové zboží" se jedná o nové zboží. 
Na použité zboží se záruční doba nevztahuje. U použitého zboží odpovídá prodávající za vady v rozsahu stanoveném pro prodej použité věci dle občanského zákoníku (zejména vady skryté, které mělo zboží v okamžiku doručení kupujícímu).
Zboží označené v nabídce internetového obchodu slovy jako "nové“ či "nenošené" se považuje za zboží použité, byť je v bezvadném stavu.
Reklamace se vyřizují v souladu s reklamačním řádem, občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele a dalšími právními předpisy.
Prodávající zaručuje, že veškeré zboží jím nabízené je originální. V případě prokázání opaku má kupující právo kdykoliv odstoupit od kupní smlouvy a dále má právo na vrácení plné výše kupní ceny včetně případného poštovného.

Článek 7
Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních informací

 Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá legislativě ohledně ochrany osobních údajů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Článek 8

Komisní prodej

Komitent prohlašuje, že je vlastníkem níže uvedeného zboží, které předává komisionáři, aby tento zajistil prodej tohoto zboží. Smlouva musí obsahovat označení zboží, počet kusů do komise, prodejní cenu, výše provize z prodeje.

Komitent opravňuje komisionáře disponovat zbožím komitenta v komisním prodeji za účelem zisku. Komisionář je oprávněn za prodej zboží v komisním prodeji požadovat provizi ve stanovené výši za prodej tohoto zboží a přijímat zboží od komitenta v přiměřeném množství s ohledem na kapacitní možnosti prodejny.

Komisionář neručí za tašky ani obaly, ve kterých bylo zboží uschováno při převzetí do komisního prodeje.

Povinnosti komisionáře:

 1. Zajistit pro komitenta vlastním jménem a na jeho účet prodej výše uvedeného zboží, a to prostřednictvím prodejny
 2. Zodpovídat za zboží odcizené třetími osobami a vyplatit komitentovi částku za odcizené zboží jako při normálním prodeji. Komisionář ale nezodpovídá za škody na zboží způsobené třetími osobami.

Povinnosti komitenta:

 1.  Informovat komisionáře o všech charakteristikách zboží včetně charakteristik jakostních a cenových
 2. Převzít od komisionáře "Vyúčtování komisního prodeje" a svým podpisem stvrdit správnost údajů v něm vyznačených
 3. Převzít od komisionáře zboží, které nebylo v komisním prodeji prodáno a vydat mu potvrzení o převzetí neprodaného zboží
 4. V případě, že komitent nesplní povinnost vyzvednout svěřenou věc u komisionáře, může komisionář požadovat skladné ve výši 50,- Kč denně, počínaje od 14-ti dnů po obdržení sms zprávy nebo emailu od komisionáře, v němž byl komitent informován o povinnosti vyzvednout svěřenou věc.
 5. Komitent ručí svým podpisem na komisním formuláři za originalitu a pravost zboží svěřeného do prodeje komisionáři. V případě, že komisionář prověřením zboží zjistí, že mu byly komitentem svěřeny do prodeje padělky zboží, je komisionář povinnen toho zboží nahlásit na ČOI a posléze nechat zajistit policii ČR.
 6. Komitent je povinnen hlídat si prodej zboží, a to prostřednictvím webových stránek www.armadio.cz. Pokud je zboží označeneno jako "rezervováno", může si komitent pomocí telefonu, e-mailové schránky, nebo osobně na prodejně vyžádat informace o stavu prodeje a případně vyplacení domluvené částky. Komisionář není povinnen komitenta informovat o prodeji zboží.

Úhrada provize z prodeje zboží v komisi:

Komitent a komisionář se dohodli, že provize za zajištění komisního prodeje je stanovena ve výši 25 - 40 % z tržeb realizovaných z komisního prodeje. Provize je upřesněna na komisním formuláři.

Článek 9
Závěrečná ustanovení

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Obchodní podmínky jsou platné od 1.3. 2021 do odvolání.

Předchozí znění: 17.12. 2020, 31.10. 2020, 19.3. 2020, 10.5.2018, 3.11.2017, 21.10.2016, 4.2.2016, 26.10. 2018
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.