Podmínky ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, podnikatel Edita Holeček, IČO: 61841820, se sídlem Štěpánská 55, Praha 1, 110 00, s provozovnou Elišky Krásnohorské 123/6, 110 00, Praha 1, (dále jen „ARMADIO“) používá a chrání veškeré informace, které jsou společnosti ARMADIO předávány používáním webových stránek www.armadio.cz (dále jen „Webové stránky”). ARMADIO se zavazuje zajistit bezpečí Vašich osobních údajů. Pokud bychom Vás požádali o poskytnutí určité informace, podle které můžete být při používání těchto webových stránek identifikováni, ujišťujeme Vás, že tato informace bude použita pouze v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady o OÚ“). Tyto Zásady o OÚ jsou platné od 20. 3. 2018.

Správcem údajů je ARMADIO (www.armadio.cz)

Tím, že nám poskytnete Vaše osobní údaje (dále jen „”), nám dáváte svůj souhlas se zpracováním a správou OÚ, jejichž účel a podmínky použití jsou stanoveny níže. Všechny Vaše OÚ, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon”), nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, anglicky General Data Protection Regulation; dále jen „GDPR“), se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a dále dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“).

Osobní údaje jsou informace, které Vás mohou identifikovat jako žijícího jedince, ať už samy o sobě, nebo současně s dalšími informacemi, které máme, nebo můžeme mít k dispozici.

CO SHROMAŽĎUJEME

 Můžeme o Vás shromažďovat a zpracovávat následující údaje:

 1. Informace, které nám poskytnete prostřednictvím přístupu a vyplněním formuláře na Webových stránkách.
 2. Pokud nás kontaktujete, můžeme uchovávat záznam o této korespondenci.
 3. Podrobné informace o Vašich návštěvách Webových stránek a o zdrojích, ke kterým jste se připojili.

Pokud nesouhlasíte s tím, aby Vaše OÚ byly používány v souladu s těmito Zásadami o OÚ, prosíme, nepředávejte nám své OÚ prostřednictvím Webových stránek.

VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Informace, o které Vás žádáme, mohou zahrnovat:

 1. Jméno/Příjmení
 2. Adresa trvalého bydliště, město, PSČ/ korespondenční adresa
 3. Emailová adresa
 4. Mobilní telefonní číslo, příp. pracovní telefonní číslo
 5. Přihlašovací údaje Vašeho uživatelského účtu
 6. Způsob úhrady, příp. bankovní spojení
 7. Další informace týkající se Vaší identifikace
 8. Informace poskytnuté v jakémkoli poli „volný text“ na Webových stránkách (tj. prázdná místa, kam můžete libovolně vkládat komentáře)

Tento seznam není vyčerpávající a může být aktualizován.

KDE UKLÁDÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše OÚ, které jsme získali prostřednictvím Webových stránek, jsou směrovány do jednoho nebo více IT systémů. Zde jsou uloženy a použity za účelem (např.) zpracování Vašeho požadavku na informaci tak, abyste na Váš dotaz obdrželi řádnou odpověď a informace o našich produktech, za účelem uzavření smlouvy (přijetí a vyřízení Vaší objednávky produktů).

Vaše OÚ mohou být uchovávány na našich zabezpečených serverech v našich IT systémech v České republice.

Vezměte prosím na vědomí, že Vámi poskytnuté OÚ budou systematicky spravovány automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému.

K ČEMU NÁM SLOUŽÍ ZÍSKANÉ INFORMACE

 1. Zajištění co nejefektivnějšího způsobu prezentace obsahu našich Webových stránek pro Vás
 2. Zajištění plnění smlouvy
 3. Interní vedení záznamů
 4. Poskytnutí informace, produktu nebo služby podle Vašeho požadavku nebo poskytnutí takových informací a služeb, u kterých předpokládáme, že by Vás mohly zajímat, včetně oběhu marketingových materiálů použitím emailové adresy, kterou jste nám poskytli.
 5. Občasný kontakt s Vámi za účelem průzkumu trhu
 6. Zasílání přímého marketingu elektronickou cestou (emailem nebo SMS) o produktech a službách
 7. Oznámení o změnách našich služeb

CO NÁS OPRAVŇUJE KE ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OÚ

Důvody, proč Vaše OÚ můžeme zpracovávat, jsou:
 1.  Plnění smlouvy nebo přijetí opatření před uzavřením smlouvy
 2.  Náš oprávněný zájem – přizpůsobení nabídky Vašim potřebám (newsletter zákazníkům) nebo případné podniknutí kroků při výkonů nebo obhajobě našich právních nároků
 3.  Naše povinnost – ze zákona, např. uchovávání daňových dokladů
 4.  Váš souhlas – některé případy zpracování OÚ vyžadují Váš souhlas, ten máte ale kdykoliv právo odvolat. I tak ale nebudeme povinni smazat všechny Vaše OÚ, můžeme si ponechat ty, u kterých to umožňuje náš oprávněný zájem nebo zákon. Současně platí, že pokud souhlas odvoláte, nemá to vliv na zákonnost zpracování OÚ před jeho odvoláním    

 

PŘÍMÝ MARKETING

U každého souboru Vašich OÚ na Webových stránkách si vzájemně vyjasníme, zda Vaše data mohou být použita pro účely přímého marketingu. Zároveň Vás požádáme o souhlas k jeho odběru, pokud nejste našimi zákazníky, nebo Vám umožníme se z jeho odběru odhlásit.

Budeme Vás kontaktovat elektronickou cestou (e-mailem) nebo telefonicky ohledně informací, které jste si vyžádali a ohledně informací s podobným předmětem, který byl uveden ve Vašem požadavku nebo byl předmětem Vašeho předchozího nákupu u nás. Pokud si nepřejete, abychom tímto způsobem použili Vaše údaje, můžete na formuláři, kterým sbíráme Vaše OÚ, příslušné políčko nezaškrtávejte.

Pokaždé, když budete vyzváni k vyplnění formuláře na webových stránkách, nesouhlasíte-li, příslušné políčko nezaškrtávejte. V přímém marketingu bychom Vám elektronickou cestou (e-mailem nebo telefonem) ukázali jednoduchý způsob, jak příslušným způsobem další přímý marketing odmítnout.

DOBA SPRAVOVÁNÍ ÚDAJŮ

Pokud spolu uzavíráme smlouvu, uchováváme Vaše OÚ po delší dobu než pouze po dobu trvání naší spolupráce do doby dodání zboží, a to např. z důvodů odstoupení od smlouvy, reklamací, uplatňování nároků na náhradu škody apod.

Podle právních předpisů, které upravují účetnictví, jsme povinni uchovávat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se dané plnění uskutečnilo. Proto nemůžeme Vaše OÚ smazat hned po skončení naší spolupráce. Můžete si ale být jisti, že je zpracováváme vždy pouze po nezbytnou dobu a v přiměřeném rozsahu.

Doba uchování vašich konkrétních OÚ je pak určena následovně:

 1. Po dobu trvání smlouvy mezi námi
 2. Po dobu nezbytně nutnou k ochraně našich práv a po dobu nezbytně nutnou k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků (až 4 roky)
 3. Po dobu trvání našich případných dalších oprávněných zájmů (až 4 roky)
 4. Po dobu určenou právními předpisy (až 10 let)

BEZPEČNOST

Zavazujeme se zajistit bezpečnost Vašich dat. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které na Webových stránkách shromažďujeme. Veškeré informace, které nám poskytnete, jsou uloženy na našich zabezpečených serverech a/nebo na zabezpečených serverech provozovatelů Webových stránek.

POSKYTOVÁNÍ VAŠICH DAT

Vaše OÚ můžeme poskytnout jiným společnostem, které angažujeme proto, aby nám pomohly s našimi aktivitami, např. společnostem zajišťujícím přepravu a doručení Vámi zakoupených produktů, společnostem pro výzkum trhu, poskytovatelé IT hostingu a údržby, společnostem, které pro nás vykonávají činnost zpracovatele OÚ se kterými máme uzavřenu odpovídající ZPRACOVATELSKOU smlouvu. Vaše OÚ můžeme též předat stranám, pro které od Vás dostaneme souhlas k předání těchto Vašich údajů.

Můžeme také předat Vaše OÚ třetím stranám, jestliže máme povinnost poskytnout nebo sdílet Vaše OÚ za účelem splnění naší zákonné povinnosti.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Níže Vás informujeme o právech, které Vám dle příslušných právních předpisů náleží v souvislosti se zpracováním Vašich OÚ, a to konkrétně o:

 1. Právu přístupu ke svým OÚ
 2. Právu na opravu OÚ
 3. Právu na výmaz (tzv. „právem být zapomenut“),
 4. Právu na omezení zpracování svých OÚ
 5. Právu vznést kdykoliv námitku proti zpracování Vašich OÚ z důvodů týkajících se konkrétní situace zákazníka
 6. Právu na přenositelnost OÚ)
 7. Právu svůj souhlas kdykoliv odvolat
 8. Právu podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, uoou.cz.

Pokud se domníváte nebo zjistíte, že my nebo námi pověřené třetí osoby provádíme zpracování Vašich OÚ, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše OÚ nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete po nás požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci Vašich OÚ. Souhlas můžete odvolat písemně na Elišky Krásnohorské 123/6, 110 00 Praha 1, telefonicky na +420 774 414 506 nebo emailem na info@armadio.cz.

ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Naše Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné zajímavé webové stránky. Pokud však takový odkaz použijete a naše Webové stránky opustíte, měli byste si uvědomit, že nad těmito jinými webovými stránkami nemáme žádnou kontrolu. Nemůžeme proto zodpovídat za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při navštívení takových stránek, a na takové stránky se nevztahují tyto Zásady o OÚ. Měli byste být opatrní a najít si prohlášení o ochraně osobních údajů platné pro dané webové stránky.

POUŽÍVAJÍ WEBOVÉ STRÁNKY SOUBORY COOKIES A CO TYTO SOUBORY PŘEDSTAVUJÍ?

Máme možnost shromažďovat informace o souborech cookies na koncovém zařízení uživatele a dalších podobných technologiích, jako jsou místní úložiště dat prohlížeče nebo nápověda.

Cookie je malý textový soubor, který prohlížeč ukládá na koncové zařízení uživatele. Soubory Cookies často obsahují anonymní, jedinečný identifikátor, který nám dovoluje určovat a počítat prohlížeče, které navštěvují naše stránky. Cookies nám také umožňují sbírat informace o tom, jak a kdy jsou používány služby: například ze které stránky se uživatel na naše služby dostal, kdy a co uživatel webu na našich Webových stránkách prohlíží, který prohlížeč používá, jaké je rozlišení obrazovky, jaký je operační systém, jaká je adresa IP terminálu uživatele a sériové číslo. Cookies také uživateli poskytují možnost nevkládat pokaždé uživatelské jméno, heslo a osobní přizpůsobení.

Cookies se samy v síti nepohybují, pouze jsou terminálu uživatele přiřazeny webovou stránkou, kterou si uživatel načte. Soubory cookie může později číst a používat pouze server, který tyto soubory zaslal. Cookies a podobné technologie nepoškozují terminál uživatele nebo jeho soubory, ani nemohou být použity ke spouštění programů nebo k šíření virů.

Uživatelé nemohou být jen pomocí cookies nebo dalších technologií identifikováni a naše Webové stránky nemohou znát např. e-mailovou adresu uživatele, pokud nám ji sám nesdělil. Se zřetelem na právní předpisy pro ochranu soukromí a zásad ochrany osobních dat u každé služby mohou být informace obdržené ze souborů cookie a jiných podobných technologií spojeny s případnými dalšími informacemi získanými od uživatele jiným způsobem.

Proč se soubory cookies používají?

Cookies a podobné technologie se používají pro analýzu a další vývoj našich služeb, abychom mohli našim uživatelům poskytovat lepší služby. Cookies a podobné technologie používáme také pro zjišťování počtu návštěvníků a ve statistickém monitorování pro měření efektivity reklamy. Např. u marketingových e-mailů a letáků můžeme zjistit, které zprávy byly otevřeny a na jejich základě sledovat např. posun z internetového obchodu. Ke zlepšení využitelnosti našich Webových stránek provádíme krátkodobé studie, ve kterých můžeme ukládat data pohybů myši uživatele a návštěvy specifických stránek. Používání těchto analytických cookies je naším oprávněným zájmem. Díky tomu můžeme sledovat, co se Vám líbí a zlepšovat tak naše služby.

Webové stránky můžete používat i v režimu, který neumožňuje cookies užívat, a my tedy nebudeme moci sbírat údaje o Vašem chování na Webových stránkách. Tento režim si můžete nastavit v rámci Vašeho internetového prohlížeče, anebo můžete proti takovému sběru na základě našeho oprávněného zájmu vznést námitku dle čl. 21 GDPR. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši kontaktní adresu info@armadio.cz. My pak námitku bezodkladně, ale nejpozději do jednoho měsíce od obdržení, vyhodnotíme.

Potřebujete poradit?

Pokud se chcete na něco zeptat nebo nám cokoliv sdělit, pak nás prosím kontaktujte na naší zákaznické lince +420 774 414 506 nebo zašlete dotaz na adresu: info@armadio.cz. Rádi Vám poradíme a Vaše dotazy zodpovíme nejpozději do 2. pracovního dne.